Olika sorters prisstrategier

Olika sorters prisstrategier

Prissättning kan vara avgörande för ett företag. Oavsett om du precis har börjat eller expanderar ditt befintliga företag är det viktigt att förstå de olika prissättningsstrategier som finns tillgängliga och hur de ska tillämpas för att maximera vinsten. Vi kommer att utforska de olika typerna av prissättningsstrategier och hur du kan använda dem till din fördel, men också deras individuella nackdelar. 

Men det bör noteras att PriceAgent inte förlitar sig på tidigare erfarenheter utan på betalningsvilja i realtid, från den faktiska målkunden. De metoder som diskuteras nedan kan ses som ett utmärkt sätt att analysera de data du får tillbaka från vår mjukvara för prisintelligens

Pricing Skimming​

Pricing skimming är en strategi där ett företag sätter ett högt utgångspris för en produkt och sedan gradvis sänker kostnaden över tiden. Detta gör det möjligt för företaget att dra nytta av de tidiga användarna av produkten, som är villiga att betala det högre priset. 

Fördelarna med denna strategi är bland annat att snabbt få tillbaka kostnaden för att lansera produkten och att maximera vinsten. Negativt är att kunderna kan reagera negativt på det initiala priset och gå någon annanstans. Dessutom kan konkurrenterna komma in på marknaden och underskrida det höga priset, vilket minskar den potentiella vinsten.

Penetration Pricing

Penetrationspriser är en strategi där ett företag sätter ett lågt pris på en produkt för att snabbt locka till sig kunder och vinna marknadsandelar. Här ligger tyngdpunkten på volym snarare än vinst. 

Denna särskilda prissättningsstrategi har fördelar som att snabbt vinna kunder och marknadsandelar samt att kunna kontrollera prissättningen i branschen och hindra konkurrenter från att komma in på marknaden. Nackdelen med denna strategi är risken för minskade vinster. Dessutom finns det en risk för att man inte kan få tillbaka kostnaderna för att tillverka och lansera produkten.

Premium prissättning

Premiumprissättning är en strategi där ett företag sätter ett högt pris på en produkt för att skapa en högklassig varumärkesimage. Fördelarna är bl.a. att kunna differentiera produkten från konkurrenterna, samt att ta en större del av marknaden och maximera vinsten.

Nackdelen med denna strategi är risken för att kunderna tycker att priset är för högt och går någon annanstans, samt risken för att kunderna inte ser något verkligt värde i det högre priset.

Värdeprissättning

Värdeprissättning är en strategi där ett företag sätter ett lågt pris på en produkt för att maximera det upplevda värdet för kunden. 

Den verkliga fördelen med denna strategi är möjligheten att erövra en större marknadsandel och att skapa kundlojalitet.

Med denna strategi riskerar man dock att få en lägre vinst och att inte kunna täcka kostnaderna för att tillverka och lansera produkten.

Dynamisk Prissättning

Dynamisk prissättning är en strategi där ett företag sätter olika priser för en produkt vid olika tidpunkter eller på olika platser. Varför många väljer denna prissättningsstrategi beror på möjligheten att maximera vinsten genom att ta ut olika priser för olika kunder, samt möjligheten att snabbt reagera på marknadsförhållanden.

Varför man bör tänka om när det gäller denna strategi har att göra med risken att kunderna tycker att de varierande priserna är för höga och går någon annanstans, samt risken att man alienerar kunder som kan känna sig utnyttjade.

Sammanfattning

Oavsett vilken prissättningsstrategi ditt företag väljer bör det övervägas noga och baseras på korrekta uppgifter. 

Dessa olika strategier kan man få en bättre förståelse för genom att använda programvaran PriceAgent. Detta skulle ge dig en exakt prispunkt. Denna prispunkt skulle skilja sig åt beroende på demografi, volym och intäkter, men naturligtvis också på vissa egenskaper.